انتقال آب دریای عمان به اصفهان

عملیات پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان توسط شرکت ساخت آزما انجام گردید

X