طراحی و اجرا خدمات پایدارسازی گود

طراحی و اجرا خدمات پایدارسازی گود

محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت ساخت آزما در بخش پایدارسازی گودهای عمیق (Deep excavations stabilization) به طور کلی به صورت زیر می باشد:

۱) میخکوبی یا نیلینگ (Nailing)

۲) مهارگذاری یا انکراژ (Anchorage)

۳) ساخت از بالا به پایین یا تاپ دان (Top & Down Construction)

۴) مهار متقابل یا استرات (Strut)

۵) دیوار برلنی (Berlin Wall)

۶) سازه نگهبان خرپایی (Truss Retaining Structure)

۷) دیوار دیافراگمی (Diaphragm Pile Wall)

۸) سپرکوبی (Sheet Pile)

۹) خاک مسلح یا ژئوسنتتیک (Geosynthetics)

۱۰) پایش دیواره های گود (Monitoring)

۱۱) نقشه برداری (Surveying)

X