طراحی و اجرا خدمات بهسازی خاک

طراحی و اجرا خدمات بهسازی خاک

محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت عمرانی مهندسی شرکت ساخت آزما در بخش بهسازی خاک به طور کلی به صورت زیر می باشد:

۱) ریز شمع یا میکروپایل (Micropile)

۲) ستون شنی یا ستون سنگی (Stone Column)

۳) تزریق پر فشار یا جت گروتینگ (jet Grouting)

۴) اختلاط عمیق خاک (DSM: Deep Soil Mixing)

۵) تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction)

۶) شمع (Pile)

۷) پیش بارگذاری (Preloading)

۸) زهکشی یا کنترل تراوش آب (Drainage)

۹) خاک مسلح یا ژئوسنتتیک (Geosynthetic)

X