• نام پروژه: پروژه 200 واحدي نيايش و بعثت اردبيل
  • موقعیت مکانی: اردبیل
  • نوع مطالعات: ژئوتکنیک
  • کارفرما: بنیاد مسکن
  • فصل ارائه خدمات: بهار
  • سال ارائه خدمات: 1402
  • سازه مورد احداث: 5 بلوک مسکونی شامل 200 واحد
  • برخورد به تراز آب در حین عملیات اجرایی: بله
  • متراژ حفاری ماشینی: 95
  • متراژ حفاری دستی:
X