• نام پروژه: پارک لجستیک چابهار
  • استان: سیستان و بلوچستان
  • کارفرما: توسعه و عمران ارمان مکران
  • فصل ارائه خدمت: تابستان
  • سال ارائه خدمت: 1403
  • نوع خدمت: طراحی
  • روش انجام عملیات: دیوار حائل Retaining wall
  • عمق گود (متر) / سطح اشتغال (متر مربع): 5 / 0
  • دلایل ارائه خدمات بهسازی، پایدارسازی در پروژه جاری: پایداری تراشه
  • توضیحات عملیات اجرایی: -
X