• نام پروژه: مجتمع مسکونی نواب بندر انزلی
  • استان: گیلان
  • کارفرما: توسعه مسکن
  • فصل ارائه خدمت: زمستان و بهار
  • سال ارائه خدمت: 1402
  • نوع خدمت: طراحی و اجرا
  • روش انجام عملیات: DSM اختلاط عمیق خاک
  • عمق گود (متر) / سطح اشتغال (متر مربع): 1 / 3527
  • دلایل ارائه خدمات بهسازی، پایدارسازی در پروژه جاری: بار وارده بیش از ظرفیت باربری مجاز خاک ساختگاه
  • توضیحات عملیات اجرایی: -
X