• نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک پروژه مخزن ام¬الغزلان
  • کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
  • موقعیت مکانی: مطالعات ژئوتکنیک پروژه مخزن ام¬الغزلان
  • سازه مورد احداث: مخزن آب با ظرفیت 2000 مترمکعب
  • آزمایش های صحرائی: آزمون های شیمیایی و میکروب شناسی آب زیرزمینی
  • آزمایش های آزمایشگاهی: آزمون های شیمیایی و میکروب شناسی آب زیرزمینی
  • سطح آب زیرزمینی: 1/4 متری از سطح زمین
  • جنس غالب خاک ساختگاه: ریزدانه رس و سیلت لاغر
  • مسائل ژئوتکنیکی موجود در ساختگاه: لایه های ریزدانه فاقد قوام کافی در لایه های نزدیک به سطح، احتمال حملات سولفاتی و کلریدی شدید خاک
X