• نام پروژه: پروژه مسکونی نهضت ملی مسکن غدیر سیرجان
  • استان: کرمان
  • کارفرما: بنیاد مسکن
  • فصل ارائه خدمت: چهارفصل
  • سال ارائه خدمت: 1402
  • نوع خدمت: اجرا
  • روش انجام عملیات: Micropile ریز شمع
  • عمق گود (متر) / سطح اشتغال (متر مربع): 1 / 29798
  • دلایل ارائه خدمات بهسازی، پایدارسازی در پروژه جاری: بار وارده بیش از ظرفیت باربری مجاز خاک ساختگاه
  • توضیحات عملیات اجرایی: -
X