• نام پروژه: سامانه انتقال آب درياي عمان به صنايع اصفهان
  • موقعیت مکانی: اصفهان
  • نوع مطالعات: ژئوتکنیک
  • کارفرما: تامین آب صفه
  • فصل ارائه خدمات: بهار الی پاییز
  • سال ارائه خدمات: 1402
  • سازه مورد احداث: مسیر انتقال خطوط لوله آب- مخازن آب
  • برخورد به تراز آب در حین عملیات اجرایی: خیر
  • متراژ حفاری ماشینی: 1321
  • متراژ حفاری دستی: 876
X