بازدید از دفتر و آزمایشگاه شعبه اصفهان و شهرکرد

بازدید هیئت مدیره محترم هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما از دفتر و آزمایشگاه شعبه اصفهان و شهرکرد
اردیبهشت ماه 1403

X