نشست با مدیر کل بنیاد مسکن و مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان

در این نشست که با حضور مدیرعامل ، معاون فنی و مسئول شعبه شرکت ساخت آزما با مدیر کل بنیاد مسکن و مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان برگزار گردید ، بر همکاری و تعامل در انجام پروژه های کنترل کیفی ، ژئوتکنیک ، بهسازی و پایدارسازی تاکید گردید.
همچنین به درخواست مدیرعامل محترم شرکت ساخت آزما و موافقت مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان مقرر گردید قطعه زمینی با کاربری اداری واقع در شهر بندرعباس به شرکت ساخت آزما تحویل گردد.

X