جلسه همکاران فنی شرکت ساخت آزما با مدیر عامل توسعه مسکن استان اردبیل

 جلسه همکاران فنی و مدیر منطقه شرکت ساخت آزما با مدیر عامل ، معاونت فنی و گروه مشاور توسعه مسکن استان اردبیل انجام شد . همچنین در این جلسه رایزنی هایی در خصوص بهسازی بستر پروژه ساحل اردبیل صورت گرفت.

X