جلسه مشترک شرکت ساخت آزما با سازمان نوسازی مدارس استان فارس

جلسه مشترک مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت آزما با سازمان نوسازی مدارس استان فارس جهت تفاهم نامه و همکاری دو طرف در زمینه مطالعات ژئوتکنیک کنترل کیفی و مقاومت مصالح برگزار گردید.
همچنین از تجهیزات آزمایشگاهی سازمان نوسازی مدارس بازدید گردید و مذاکراتی جهت همکاری بین دو شرکت انجام شد

X