جلسه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت آزما با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مصالح نوین بنیاد بتن برگزار شد.

جلسه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت آزما با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مصالح نوین بنیاد بتن در محل سایت بچینگ نهاوند همدان برگزار شد.همچنین از بچینگ تولید بتن شهرستان نهاوند استان همدان و استقرار ایستگاه محلی آزمایشگاه مقیم کنترل مقاومت مصالح نیز بازدید گردید.

X