جلسه شرکت ساخت آزما با شرکت توسعه مسکن اردبیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت آزما روز شنبه مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ جلسه ای با حضور مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، مدیرمنطقه یک و همکاران فنی شرکت ساخت آزما با مدیران شرکت توسعه مسکن اردبیل برگزار گردید.
این جلسه که با موضوعیت بهسازی بستر پروژه ۵۶۰ واحدی برج های تجاری و مسکونی ساحل اردبیل تشکیل شد ، طراحی و اجرای آن به شرکت ساخت آزما واگذار گردید.

X