بازدید مدیرعامل شرکت ساخت آزما از دومین نمایشگاه تخصصی بتن آماده

مدیرعامل و مدیر امور استان ها شرکت ساخت آزما در دومین نمایشگاه تخصصی بتن آماده ، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران حضور یافته و از غرفه شرکت آزمون دیدن کردند

X