بازدید از پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان

بازدید هیئت مدیره محترم هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما از پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان انجام گردید.
در این بازدید پیشرفت پروژه ، اقدامات صورت گرفته در چند ماه گذشته و برنامه ریزی تکمیل واحد های یاس سپید مورد بررسی قرار گرفت.

X