بازدید از مخزن 30000 متر مکعبی طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان

بازدید هیئت مدیره محترم هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما از مخزن 30000 متر مکعبی طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان که مطالعات ژئوتکنیک آن توسط شرکت ساخت آزما انجام شده است

X