بازدید از دفتر و آزمایشگاه ساخت آزما در اصفهان

هیئت مدیره محترم هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما از دفتر و آزمایشگاه اصفهان بازدید نمودند.

X