ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

آزمایشگاه شیمی آزمایش تهیه عصاره ۱:۱۰ یا سایر نسبت های خاکآزمایش ...

جزئیات

خدمات زمین شناسی و ژئوفیزیک

ارائه خدمات زمین‌شناسی مطالعات زمین شناسی و همچنین طیف طرح ویژه ...

جزئیات

طراحی و اجرا خدمات پایدارسازی گود

طراحی و اجرا خدمات پایدارسازی گود محورهای فعالیت و ارائه خدمات ...

جزئیات

طراحی و اجرا خدمات بهسازی خاک

طراحی و اجرا خدمات بهسازی خاک محورهای فعالیت و ارائه خدمات ...

جزئیات
X